Jak eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna przetwarza dane osobowe?
eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna (dalej: Instytucja) w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich bezpieczne przetwarzanie.

Posiadane dane osobowe Instytucja przetwarza wyłącznie w celu:

  1. Zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej dot. np. prowadzenia zajęć, udziału w zajęciach.
  2. Przyjęcia zgłoszenia osoby cywilnej lub znajdującej się pod jej opieką do udziału w konkursie, zajęciach.
  3. Wykonania ciążących na Instytucji obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów, m.in.:

         a) wystawianie i przechowywanie faktur, rachunków.
         b) przyjmowanie i regulowanie rachunków do umów o dzieło, rachunków do umów zlecenia
         c) archiwizowanie dokumentów ze względu na przepisy, m.in. podatkowe, emerytalne, statystyczne
         d) udostępnianie uprawnionym instytucjom i organom – na ich żądanie – posiadanych dokumentów

Instytucja przetwarza (wchodzi w posiadanie, gromadzi, opracowuje) jedynie niezbędne minimum danych osobowych, konieczne do realizacji łączącej ją z osobą fizyczną umowy. 
Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Instytucję, prawo żądania ich zmiany (uaktualnienia) lub ich usunięcia – bycia zapomnianym. Instytucja ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych – bycia zapomnianym w przypadku, gdy czyniąc to naruszyłaby obowiązujące przepisy prawa i wynikające z nich obowiązki np. dotyczące czasu przechowywania i archiwizacji.